Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mogilno.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2022-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teodor Pryka
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 523185527

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku dla interesantów możliwy jest wejściem głównym od strony ul. Narutowicza, oraz poprzez dwa wejścia od strony parkingu. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu oraz poręczy. W chwili obecnej przed budynkiem znajduje się 5 miejsc parkingowych (koperta) dla osób niepełnosprawnych, tj. 2 z nich są od strony u. Narutowicza a 3 tuż przy budynku od strony ogólnodostępnego parkingu. W budynku zainstalowana została winda dla wszystkich mieszkańców. W przypadku uzasadnionej potrzeby, pracownik może obsłużyć osobą zainteresowaną na parterze budynku.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 52 318 55 27. Ponadto Urząd Miejski w Mogilnie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:


Informacja o Koordynatorze do spraw dostępności


Na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, Burmistrz Mogilna wyznaczył Teodora Prykę – Sekretarza Gminy Mogilno.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Mogilnie

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

biuro nr 118

tel.: 52 318 55 00 wewn. 27

tel. komórkowy 500 149 309

e-mail: [email protected]

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd;

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ww. jednostkę;

3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w §1 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.